योग्य आणि बरोबर

मराठी भाषा आणि त्यातले प्रत्येक शब्द व त्यातील स्वतंत्र अर्थच्छटा मला नेहमीच खुणावत असतात. याचे कारण प्रत्येक शब्दाला असणारी अर्थच्छटा

Read more